Line 1

RGB 000 082 164

10. DoBong-Gu

 • DoBongSan

 • Dobong

 • BangHak

 • ChangDong (Transfer Line 4)

 • NokCheon


11. NoWon-Gu

 • WolGye

 • KwangWoon University

 • SeokGye


06. DongDaeMun-Gu

 • SinImun

 • HanKuk Univ. Foreign Studies

 • Hoegi

 • CheongYangRi

 • JeGi-Dong

 • SinSeol-Dong


01. JongNo-Gu

 • DongMyo

 • DongDaeMun

 • JongNo 5-Ga

 • JongNo 3-Ga


02. Jung-Gu

 • JongGak

 • City Hall


03. YongSan-Gu

 • NamYeong

 • YongSan


20. DongJak

 • NoRyangJin


19. YeongDeungPo-Gu

 • DaeBang

 • SinGil


17. GuRo-Gu

 • SinDoRim

 • GuRo

 • GuIl (for

 • GaeBong (for

 • ORyu-Dong (for

 • OnSu (for


18. GeumCheon-Gu

 • GaSan Digital Complex (for

 • DokSan

 • GeumCheon-Gu Office